You are not logged in.


#1 2009-02-25 04:12:00

Kewseneweri
New member
Registered: 2009-02-25
Posts: 0

Ïðîäàæà çåìëè â ïîäìîñêîâüå

Ïðîäàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè îò ñîáñòâåííèêà
20-25 ñîòîê, îò 91.000 ðóá çà ñîòêó
Íàçíà÷åíèå - ïîä äà÷íîå ñòðîèòåëüñòâî
60 êì îò ÌÊÀÄ, ×åõîâñêèé ðàéîí (Ñèìôåðîïîëüñêîå ø.), ð.Ëþòîðêà
Çàêàçàòü ïîêàç ó÷àñòêà ìîæíî ïî òåëåôîíó (495) 967-5678

Offline

 

  • Change Font Size
  • +
  • -

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson