You are not logged in.


#1 2008-10-06 15:13:33

duHhoundRor
New member
Registered: 2008-10-06
Posts: 0

Îñòîðîæíî ÊÈÄÀËÀ!!! icq# 880645

Îñòîðîæíî ÊÈÄÀËÀ!!! icq# 880645
Äàííîå ëèöî ÿêîáû çàíèìàåòñÿ ïðîäàæåé àêêàóíòîâ, ðàññûëêó ñîîáùåíèé â ÏÌ ôîðóìîâ, FTP àêêàóíòû è äðóãèå ñïàìåðñêèå óñëóãè.
Íà ñàìîì äåëå îí ïðîñòî êèäàëà!!!!!
Áóäüòå îñòîðîæíû!!!!
Îñòîðîæíî ÊÈÄÀËÀ!!! icq# 880645

Offline

 

  • Change Font Size
  • +
  • -

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson